Có 1 kết quả:

điêu linh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Héo rụng. ☆Tương tự: "điêu lạc" 凋落.
2. Nghĩa bóng: Suy bại rời rã.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Héo rụng. Như Điêu lạc 凋落 — Còn chỉ sự chết. Văn tế trận vong tướng sĩ Nguyễn Văn Thành có câu: » Nước Lô hà chảy xuống Luông giang, nghĩ mấy kẻ điêu linh những từ thuở nọ «.

Một số bài thơ có sử dụng