Có 2 kết quả:

phân tửphần tử

1/2

phân tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phân tử vật chất

Một số bài thơ có sử dụng

phần tử

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cấu tạo thành một toàn thể.

Một số bài thơ có sử dụng