Có 1 kết quả:

phân xử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dàn xếp để mọi người đều bằng lòng.

Một số bài thơ có sử dụng