Có 1 kết quả:

hoa tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chiếc thuyền nhỏ.
2. Cái kéo rèm, thường làm bằng gỗ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chiếc thuyền nhỏ — Người chèo thuyền.