Có 1 kết quả:

sơ xuân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đầu mùa xuân, tức tháng giêng âm lịch. Cũng nói “tảo xuân” 早春

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời gian đầu tiên của mùa xuân, tức tháng giêng âm lịch.

Một số bài thơ có sử dụng