Có 1 kết quả:

biệt bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bản khác, ở ngoài bản chính, tức phó bản.