Có 1 kết quả:

biệt bạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phân ra cho rõ ràng, không lẫn lộn.