Có 1 kết quả:

kịch bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấy chép vở tuồng, để diễn viên theo đó mà diễn tuồng.