Có 1 kết quả:

kiếm khách

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người giỏi kiếm thuật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giỏi đánh gươm.

Một số bài thơ có sử dụng