Có 1 kết quả:

vật dược hữu hỉ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không cần thuốc mà khỏi. Nghĩa bóng: Việc tự nhiên thành. Dịch Kinh 易經 "Vô vọng chi tật, vật dược hữu hỉ" (Vọng quái 妄卦, cửu ngũ 九五) 无妄之疾, 勿藥有喜 Không càn bậy mà bị bệnh (gặp tai hoạ), không cần thuốc mà khỏi (có tin mừng).