Có 1 kết quả:

bao công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông họ Bao, tức Bao Chửng, làm quan đời Tống, nổi tiếng xử án giỏi.