Có 1 kết quả:

bao hàm

1/1

bao hàm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bao hàm, chứa đựng, gồm có

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gồm chứa, chứa đựng bên trong.

Một số bài thơ có sử dụng