Có 1 kết quả:

bao vi

1/1

bao vi

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. vây, bọc
2. bao vây

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vây kín xung quanh, như gói lại, bọc lại.

Một số bài thơ có sử dụng