Có 1 kết quả:

bao quát

1/1

bao quát

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bao quát, khái quát

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gồm tóm.