Có 1 kết quả:

bao hàm

1/1

bao hàm

phồn thể

Từ điển phổ thông

bao hàm, chứa đựng, gồm có