Có 1 kết quả:

bao quản

1/1

bao quản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đảm bảo, cam đoan

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gồm tóm trông coi ( khác với Bao quản của tiếng Việt ).