Có 1 kết quả:

bao la

1/1

bao la

phồn thể

Từ điển phổ thông

che phủ, chứa đựng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gồm tóm hết cả — Ta hiểu là rộng lớn.

Một số bài thơ có sử dụng