Có 1 kết quả:

bao la vạn tượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gồm tóm muôn thứ.