Có 1 kết quả:

bao hoang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tấm lòng rộng rãi, như Bao dung.

Một số bài thơ có sử dụng