Có 1 kết quả:

bao tàng

1/1

bao tàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chứa chấp, che giấu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gói kín, giấu kín.

Một số bài thơ có sử dụng