Có 1 kết quả:

bắc triều tiên

1/1

Từ điển phổ thông

Bắc Triều Tiên