Có 1 kết quả:

bắc hà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ Bắc phần Việt Nam.