Có 1 kết quả:

bán tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con rễ, vì con rễ dược coi như con có một nửa, còn một nửa là người ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng