Có 1 kết quả:

bán thân bất toại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nửa người không cử động được như ý muốn, tức tê liệt nửa người.