Có 1 kết quả:

bán đồ nhi phế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nửa đường mà bỏ, ý nói làm việc nửa chừng.