Có 1 kết quả:

chiêm thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một nước thời xưa, đất cũ là Trung phần Việt Nam, sau bị Việt Nam thôn tính.

Một số bài thơ có sử dụng