Có 1 kết quả:

ngoạ triều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Triều đại vua nằm, tức triều đại Lê Long Đĩnh ( 1005-1009 ) con của Lê Đại Hành, vì mắc bệnh phải nằm mà cùng các quan bàn việc nước.