Có 1 kết quả:

ấn độ hà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một con sông lớn ở Ấn Độ.