Có 1 kết quả:

ấn hà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một con sông ở Tây Nam Bộ Thuỵ Sĩ, thuộc châu Âu ( inn river ).