Có 1 kết quả:

khước hành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đi giật lùi (bày tỏ sự cung kính).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi giật lùi.