Có 1 kết quả:

đồng nhất

1/1

đồng nhất

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đồng nhất, giống nhau, đều

Từ điển trích dẫn

1. Như nhau, tương đồng, đồng dạng. ◇Bắc Nguỵ 北魏: "Tam cực tuy thù, diệu bổn đồng nhất" 三極雖殊, 妙本同一 (Trương Uyên 張淵, Quan tượng phú 觀象賦).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cùng là một, không khác.

Một số bài thơ có sử dụng