Có 1 kết quả:

danh tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Viên tướng giỏi có tiếng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông tướng đánh trận giỏi nổi tiếng.

Một số bài thơ có sử dụng