Có 1 kết quả:

ngâm vịnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngâm tụng thơ ca. Cũng viết là “ngâm vịnh” 吟永.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm thơ rồi đọc lên để nói về một người một vật hay một sự việc. » Chỉ là ngâm vịnh đủ tài «. ( Hạnh Thục Ca ).

Một số bài thơ có sử dụng