Có 1 kết quả:

cáo quy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xin thôi việc, trở về nhà.

Một số bài thơ có sử dụng