Có 1 kết quả:

mệnh bạc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vận mệnh không tốt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc đời ngắn ngủi. Cuộc đời cực khổ vất vả. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Nghĩ mệnh bạc tiền niên hoa, gái tơ mấy chốc mà ra nạ dòng «.

Một số bài thơ có sử dụng