Có 1 kết quả:

sáo sở

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nơi đóng binh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi đóng binh ở xa.