Có 1 kết quả:

đơn bạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mỏng. Nói về quần áo — Chỉ cảnh nghèo — Chỉ thế lực yếu kém.

Một số bài thơ có sử dụng