Có 1 kết quả:

tù nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tù đinh 囚丁.

Một số bài thơ có sử dụng