Có 1 kết quả:

vi thành

1/1

vi thành

giản thể

Từ điển phổ thông

vây hãm thành, bao vây