Có 1 kết quả:

quốc hữu

1/1

quốc hữu

giản thể

Từ điển phổ thông

quốc hữu, thuộc sở hữu của nhà nước