Có 1 kết quả:

quốc hữu

1/1

quốc hữu

phồn thể

Từ điển phổ thông

quốc hữu, thuộc sở hữu của nhà nước

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài sản của chung trong nước, do chính phủ quản trị.

Một số bài thơ có sử dụng