Có 1 kết quả:

quốc bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái gốc gác, nền tảng của một nước.