Có 1 kết quả:

vi thành

1/1

vi thành

phồn thể

Từ điển phổ thông

vây hãm thành, bao vây

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vây đánh thành của giặc.

Một số bài thơ có sử dụng