Có 1 kết quả:

thành lâu

1/1

thành lâu

giản thể

Từ điển phổ thông

tháp ở cổng thành