Có 1 kết quả:

thành giao

1/1

thành giao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngoại ô, ngoại thành