Có 1 kết quả:

thành trấn

1/1

thành trấn

phồn thể

Từ điển phổ thông

thành thị, thành phố

Một số bài thơ có sử dụng