Có 1 kết quả:

thành trấn

1/1

thành trấn

giản thể

Từ điển phổ thông

thành thị, thành phố