Có 1 kết quả:

chấp trung

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giữ đạo vừa phải, không thái quá, không bất cập.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ đạo vừa phải, không thái quá, không bất cập.