Có 1 kết quả:

cơ bản

1/1

cơ bản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cơ bản, căn bản, cơ sở, nền tảng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nền gốc. Cũng như Căn bản.