Có 1 kết quả:

báo an

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói cho biết là yên ổn, không có gì xảy ra.